Seksuaaliset turvataidot 

Seksuaalikasvatusta ei nähdä tänä päivänä pelkästään seksuaaliseen käyttäytymiseen tai riskeihin liittyvänä kasvatuksena ja ohjauksena. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ohjaa ajattelemaan seksuaalisuutta ihmisessä olevana positiivisen voimavarana. ”Seksuaalisuus on paljon enemmän: se on mukana energiassa, joka saa meidät etsimään rakkautta, ihmissuhteita, lämpöä ja läheisyyttä; se ilmenee tavassamme tuntea ja herättää tunteita sekä koskettaa toisiamme. Seksuaalisuus vaikuttaa ajatuksiin, tunteisiin, tekoihin ja reaktioihin sekä sitä kautta henkiseen ja ruumiilliseen terveyteemme" (WHO). Kasvatuksen, ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on kehittää meissä niitä tietoja ja taitoja, joiden avulla voimme itse päättää seksuaalisuudestamme ja suhteistamme ja näin saamme myös valmiuksia suojautua mahdollisia riskejä vastaan.

Turvataidot on yksi osa seksuaalisokeuksiin liittyvää kasvatusta, neuvontaa ja ohjausta. Sillä lisätään yksilön valmiuksia ennalta ehkäistä seurusteluväkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa ja sukupuolista häirintää. Turvataidot on pitkä oppimisprosessi, joka lähtee oma itsen tuntemisesta, omien rajojen hahmottamisesta ja ihmisen keskinäisestä kunnioittamisesta. On tiedostettava omat rajat, oikeudet ja velvollisuudet, mutta samalla on hyväksyttävä kanssaihmisille samat rajat, oikeudet ja velvollisuudet. Turvataitojen hallinnassa on kysymys sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvien yleisten ja yhtäläisten pelisääntöjen etsimisestä ja sisäistämisestä.

Henkilöt, joilla ei ole puhetta tai puhe on epäselvää ja jos ymmärtämisessä on vaikeuksia, eivät välttämättä pääse osalliseksi seksuaalisiin turvataitoihin liittyvään kasvatukseen, ohjaukseen ja neuvontaan. Oppiminen on vuorovaikutusta, jossa tarvitaan yhteinen kieli. Senso-projektin keskeinen tavoite on etsiä ja testata kehitysvammaisten - ja autisminkirjon henkilöiden kommunikoinnissa tarvitsemia apuvälineitä ja menetelmiä. Projektissa testataan ja tuotetaan aihealueeseen liittyviä sosiaalisia tarinoita, kuvamateriaalia ja toimintamenetelmien kuvauksia, joita voidaan käyttää apuna kasvatus-, neuvonta- ja ohjaustilanteissa kehitysvammaisille –ja autisminkirjon henkilöille. 

Esimerkki Senso-pilotin turvataitoaiheen käsittelystä